Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng dạy Trong thời Mạt pháp ức ức người tu hành khó có một người chứng đạo

Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng dạy: “Trong thời Mạt pháp, ức ức người tu hành, khó có một người chứng đạo”.
Thời Mạt pháp bây giờ đang là thời ác dữ đầy đủ Năm thứ ô trược, chỉ có pháp tu Tịnh Độ mới có thể ra khỏi sanh tử.
Chính thế, Đại Kinh Vô Lượng Thọ dạy: “Giả như người nào suốt đời đã làm các việc ác độc, trong giờ phút lâm chung mà niệm danh hiệu Con mười niệm liên tục, nếu không được vãng sanh thì Con không giữ ngôi Chánh giác”.
Kinh Mục Liên Sở Vấn: “Ta trình bày về thế giới của đức Phật Vô Lượng Thọ là để dễ tiếp nhận, dễ vãng sanh”.
Kinh Pháp Cổ dạy: “Nếu người nào khi lâm chung không thể niệm Phật được, chỉ biết phương Tây có đức Phật (A-di-đà), rồi khởi lên ý niệm muốn vãng sanh cũng được vãng sanh”.
Kinh Thập Phương Tùy Nguyện Vãng Sanh dạy: “Nếu người nào sau khi lâm chung bị đọa Địa ngục, nếu thân nhân quyến thuộc vì hương linh ấy mà niệm Phật, tụng đọc Kinh điển, bố thí cúng dường thì hương linh ấy được thoát khỏi Địa ngục, vãng sanh Tịnh Độ; huống gì, khi còn sống, tự mình niệm Phật, thì làm sao không được vãng sanh ư!”

29 bình luận về “Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng dạy Trong thời Mạt pháp ức ức người tu hành khó có một người chứng đạo”

  1. Nam mô a mi đà Phật- Lời Ngài dạy là Chơn thật ngữ của Pháp môn Tịnh độ- mục đích trước tiên Người tu Niệm Phật là cầu vãng sanh Tịnh độ – tất cả thân khẩu ý tu tập trong ngày đều hướng về Tịnh nghiệp; hồi hướng vãng sanh Cực Lạc; sớm thành Bồ tát bất thối chuyển, giác ngộ, giải thoát vĩnh viễn Luân hồi sanh tử; đầy đủ năng lực theo Nguyện lực trở lại Ta Bà báo tứ đại trọng ân; báo Hiều, báo Ơn, báo Nghĩa cho Đa sanh Phụ Mẫu, các Thầy Cô chư Tổ nhiều đời nhiều kiếp đã tu hành đắc quả luôn hộ trì cho chúng Ta; cùng lúc báo đáp ơn sâu của vạn loại chúng sanh vụng tu còn đoạ lạc trong 3 cõi sáu đường; đặc biệt chúng sanh đang đoạ lạc trong 3 đường ác….. Cho nên Phật tử thuần thành tu Pháp môn Tịnh độ chằng sợ bệnh, chẳng bao giờ sợ chết; trái lại mong Duyên nghiệp bệnh nan y đến sớm, bất trị, để được chết sớm, chóng vãng sanh Tịnh độ- Năm xưa; do không hiểu sâu Pháp Tịnh độ; nên Phật tử như chúng tôi luon luôn sợ Bệnh; đặc biệt sợ chết; và phê phán sai lầm những người “cuồng tín” tham gia chiến trận vừa Niệm Phật vừa dũng cảm chiến đấu, xông lên trước, sẳn sàng hy sinh anh dũng trong chiến đấu vì Tổ quốc….. Mà không biết; đó chính là lòng tin tuyệt đối vào Bản nguyện Niệm Phật tiếp dẫn vãng sanh Tịnh độ của Đấng từ phụ AMIDA PHẬT.- Hành giả, khi còn sống mà tinh tấn niệm Phật hồi hướng vãng sanh chính là đang hộ niệm cho mình tốt nhất; không phải chờ lúc lâm chung ; nhờ Tha lực của Ban hộ niệm niệm Phật giúp mình vãng sanh Tịnh độ – Tổ Thiện đạo dạy rõ: Hành giã hiện đời đã- đang niệm Phật cầu vãng sanh là Người: Bình sanh Nghiệp thành- Hiện sanh bất thối !! nghĩa là ngay hiện đời đang sống, Tịnh nghiệp vãng sanh đã thành tựu và ngay lúc này, tại thế gian này đã thành tựu Bồ tát bất thối chuyển ( không cần chờ đến lúc lâm chung, bỏ thân xác giã huyển này, thần thức vãng sanh Tịnh độ mới thành tựu- Nam mô a mi đà Phật- 09/8/18.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *