ĐÒ NGUYỆT Nguyệt phủ đò ngang sóng vỗ bờ Bờ neo ánh nguyệt dệt đò mơ Mơ màng nguyệt hỡi xui đò thức Thức thổn đò ơi níu nguyệt chờ Chờ ngóng con đò lung nguyệt tủi Tủi vời bóng nguyệt nẫu đò lơ Lơ là bãi vắng đò trông nguyệt Nguyệt phủ đò ngang sóng vỗ bờ ĐNXN 16 11 2017

ĐÒ NGUYỆT Nguyệt phủ đò ngang sóng vỗ bờ Bờ neo ánh nguyệt dệt đò mơ Mơ màng nguyệt hỡi xui đò thức Thức thổn đò ơi níu nguyệt chờ Chờ ngóng con đò lung nguyệt tủi Tủi vời bóng nguyệt nẫu đò lơ Lơ là bãi vắng đò trông nguyệt Nguyệt phủ đò ngang sóng vỗ bờ. ĐNXN 16/11/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *