ĐEM CÔNG KHÓA MỖI NGÀY HỒI HƯỚNG CHO PHÁP GIỚI CHÚNG SANH

ĐEM CÔNG KHÓA MỖI NGÀY HỒI HƯỚNG CHO PHÁP GIỚI CHÚNG SANH !
Nên phát nguyện vào lúc niệm Phật sáng chiều xong (với pháp Thập Niệm sáng chiều cũng phải niệm Phật trước rồi mới phát nguyện).
Hoặc là dùng bài Tiểu Tịnh Ðộ Văn [để phát nguyện]. Nếu thân tâm rảnh rỗi thì nên đọc bài Tịnh Ðộ Văn do Liên Trì đại sư soạn.
Bài này văn từ, nghĩa lý châu đáo, hay nhất xưa nay. Phải biết rằng phát nguyện đọc văn là nương theo văn để phát nguyện, chứ chẳng phải chỉ đọc qua một lượt là đã phát nguyện đâu !
Với công khóa mỗi ngày, công khóa nào cũng đều nên hồi hướng cho pháp giới chúng sanh.
Nếu đem công khóa này hồi hướng cho việc này, công khóa kia hồi hướng cho việc kia thì chẳng phải là không được, nhưng phải có lời phổ đồng hồi hướng thì mới tương hợp với ba thứ hồi hướng.
Ba thứ hồi hướng là:
– Một là hồi hướng về Chân Như Thật Tế, tâm tâm khế hợp.
– Hai là hồi hướng Phật Quả Bồ Ðề, niệm niệm viên mãn.
– Ba là hết thảy pháp giới chúng sanh cùng sanh Tịnh Ðộ.
Ai nấy có chí riêng, người người có nghiệp riêng (nghiệp ở đây là thức nghiệp), nhưng tùy duyên tùy phận đều được vãng sanh cả, bất tất mọi người phải giống hệt nhau.
ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC ! (65)

2 bình luận về “ĐEM CÔNG KHÓA MỖI NGÀY HỒI HƯỚNG CHO PHÁP GIỚI CHÚNG SANH”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *